Hur går det till att bygga en ledning?


Ledningsrätt – rätt att bygga och upprätthålla en ledning

 1. Inledande samråd med samtliga berörda fastighetsägare, Länsstyrelsen och berörda kommuner angående ledningssträckningen.
 2. Ledningsrättsbeslut eller förhandsbesked krävs innan bygget påbörjas.
 3. Besiktning av ledningssträckan tillsammans med lantmäteriet, fastighetsägarna och entreprenören innan bygget startar.
 4. När ledningen är byggd görs en efterbesiktning för att se till att marken har återställts på ett tillfredsställande sätt.
 5. Sydvatten ersätter fastighetsägare för det intrång som ledningen för på fastigheten och för skördeskador. Storleken av ersättningen för intrång och skördeskador bestäms av Lantmäteriet.

Natur- och kulturvärden

 1. Inventering av natur- och kulturvärden i samarbete med Länsstyrelsen
 2. Fördjupande fältinventeringar och undersökningar.
 3. Justering av placering med hänsyn till natur- och kulturvärden.

Bestämning av ledningens placering

 1. Geotekniska undersökningar.
 2. Geometriska inmätningar.
 3. Minimering av markintrång.
 4. Hänsyn till resultat från natur- och kulturvärden.
 5. Hänsyn till resultat av ledningsrättsprocess.
 6. Sammanvägd fastställande av placering av ledningen.

Projektering

När ledningens placering är fastslagen görs detaljprojektering av ledningen.

Först nu börjar vi bygga

 1. Utsättning av ledningssträckan.
 2. Platskontor etableras på lämplig plats.
 3. Tillfälliga upplag för rör och schaktmassor på plats genom överenskommelse med fastighetsägare.
 4. Ledningsschakt, normalt 3-4 meter djupa och 10-15 meter breda.
 5. Normalt används 2-4 grävmaskiner som gräver cirka 100 meter per dag.
 6. Vid ledningens höjdpunkter monteras luftare för att kunna släppa ut luft som eventuellt har forslats med vattnet.
 7. Vid vissa av ledningens lågpunkter monteras utspolare som används vid särskilda tillfällen om det skulle finnas behov av att tömma ledningen på vatten.
 8. Efter slutfört arbete genomförs en besiktning tillsammans med respektive fastighetsägare och lantmäteriet för att se att marken har återställts på ett tillfredsställande sätt.