Vad är partnering?


Råvattenledningen byggs som ett partneringprojekt mellan Sydvatten och Peab AB. Partnering är en samverkansform där parterna tillsammans strävar efter bästa möjliga tekniska resultat. Entreprenören är inkopplad redan under projekteringen, vilket underlättar kommunikationen kring projektets mål och genomförande. Här nedan formulerar Sydvatten respektive Peab sin syn på partnering.

asa_john

Åsa Håkansson, teknisk chef Sydvatten


Beställare och entreprenör arbetar mer nära för att uppnå en anläggning med högre kvalitet. Samtidigt får vi en bättre resa under arbetets gång där vi tar vara på varandras erfarenheter. Vid andra upphandlingar blir det ofta en strävan efter lägsta pris och entreprenören har en tendens att leta fel i handlingarna för att kunna få mer betalt. Det blir ett arbete som präglas mer av ett motsatsförhållande än ett arbete mot ett gemensamt mål.

Sydvatten vill ju ha så bra kvalitet som möjligt för ett rimligt pris. Samtidigt har vi respekt för att entreprenören ska tjäna pengar. I kontraktet finns en angiven procentsats för vinst och administrativa kostnader kopplat till ett riktpris som Sydvatten och PEAB har kommit fram till gemensamt.

Partnering bygger på förtroende mellan parterna. Också kontakterna mellan entreprenör och markägare blir bättre. Det gynnar hela projektet – det blir en helhet. Partnering skapar förutsättningar för ett väl fungerande projekt.

John Landin, arbetschef Peab


Att arbeta med partnering är ett modernt sätt att arbeta på tycker jag. Vi tar tillvara på varandras styrkor och vi strävar hela tiden efter att arbeta mot vårt gemensamma projektmål.

Vi går inte in som två olika parter i projektet som sitter mitt emot varandra runt mötesbordet utan vi går in i ett öppet, ärligt och förtroendeskapande samarbete. Tillsammans – det är ordet som går som en röd tråd igenom hela projektet.

Eftersom vi som entreprenör får vara med i hela processen, allt ifrån markupphandlingar, tillståndsarbeten med mera får vi en större förståelse för vår beställare samtidigt som vi kan bidra med våra kunskaper i ett tidigt skede gällande byggprocessen. Vi får vara med och styra och påverka projektet med inspel gällande byggprocessen så att vi kan bygga bättre, mer effektivt och med högsta möjliga kvalité och givetvis till rätt kostnad.